رویدادها در مهبانگ

رشد و یادگیری یکی از ارزش‌های مهبانگ است. مهبانگ اتفاق افتاد تا با فراهم کردن بستر رشد و ایجاد فرصت یادگیری، موجب گردآمدن افراد بااستعداد در کنار یکدیگر شود. در همین راستا، رویدادهایی را با هدف انتقال دانش و تجربه برگزار کرده است که می‌تواند در توسعه مسیر شغلی دانشجویان موثر باشد. مهبانگ با برگزاری رویدادهای بلندمدت و کوتاه‌مدت نظیر دوره‌های کارآموزی، کارگاه‌های آموزشی، وبینارهای انتقال تجربه و... سعی در اجرایی نمودن این مهم کرده است.